مراکز خدمات زائر

  • این اطلاعات بصورت عمومی در سایت منتشر "نمی شود" و محرمانه است
  • توجه برای هر مرکز اطلاعات جداگانه ثبت شود.
  • آدرس سایت، اینستاگرام و...شماره تلفن ایران و عراق، واتساپ، شماره حساب بانکاهی و ورشهای پرداخت نیازهای موکب، روشهای پذیرش خادم و زائر، آدرس دفتر ایران توضیحات لازم دیگر
  • حداکثر ۵ تصویر