آگاهی از سفر

حضور در اربعین باید با آگاهی و شناخت همراه باشد تا بتوان این نهضت و حماسه بزرگ را به جهانیان شناساند. ... ادامه مطلب