سفر میلیونی زائران به عتبات عالیات در ایام اربعین، نشانه حیات و بالندگی نهضت بزرگ عاشورا و فرصتی بینظیر برای پیروان اهلبیت(ع) جهت معرفی این نهضت و حماسه بزرگ به جهانیان است.

پیادهروی زائران و عشاق ثارالله(ع) در ایام اربعین از شهرهای مختلف عراق به سوی کربلا و خدمترسانی به آنها که هر سال با شور و اشتیاق بیشتری انجام میشود، خالق صحنههای بسیار زیبایی است که در هیچ جای دنیا نمیتوان مانند آن را یافت.

بیتردید هر میزان این حضور با آگاهی و شناخت همراه باشد، میتواند بهرهوری و استفاده از این مائده عظیم الهی از سوی زائران را افزایش دهد.

۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید